خانم اللهیاری

لیست دوره ها

تست

تست

تست

تست

کارگاه تخصصی توسعه کسب و کار

کارگاه تخصصی توسعه کسب و کار

آشنایی با قوانین مربوط به بازنشستگی

آشنایی با قوانین مربوط به بازنشستگی

آشنایی با پولشویی و راه های مبارزه با آن

آشنایی با پولشویی و راه های مبارزه با آن

اصول و فنون گزارش نویسی و مکاتبات اداری

اصول و فنون گزارش نویسی و مکاتبات اداری

ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

تکنیک های مذاکره در فروش

تکنیک های مذاکره در فروش