دوره های جدید

کارگاه عکاسی در طبیعت با مویایل

کارگاه عکاسی در طبیعت با مویایل

پایه دوم دبستان

پایه دوم دبستان

پایه سوم دبستان

پایه سوم دبستان

پایه ششم دبستان

پایه ششم دبستان

پایه اول دبستان

پایه اول دبستان

پایه چهارم دبستان

پایه چهارم دبستان

پایه پنجم دبستان

پایه پنجم دبستان

زبان تخصصی 2

زبان تخصصی 2

فن بیان

فن بیان

تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ 1 و 2

تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ 1 و 2

مدیریت منابع انسانی 1 و2

مدیریت منابع انسانی 1 و2

دوره MBA

دوره MBA

دوره DBA

دوره DBA

دوره دیجیتال مارکتینگ

دوره دیجیتال مارکتینگ

مالیات و بیمه سالن های زیبایی

مالیات و بیمه سالن های زیبایی

اصول تولید محتوا 1 و 2

اصول تولید محتوا 1 و 2


دوره های اتمام یافته

مرور و مباحث تکمیلی بازاریابی

مرور و مباحث تکمیلی بازاریابی

اصول تولید محتوا 1 و 2

اصول تولید محتوا 1 و 2

مالیات و بیمه سالن های زیبایی

مالیات و بیمه سالن های زیبایی

دوره دیجیتال مارکتینگ

دوره دیجیتال مارکتینگ

دوره DBA

دوره DBA

دوره MBA

دوره MBA

مدیریت منابع انسانی 1 و2

مدیریت منابع انسانی 1 و2

تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ 1 و 2

تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ 1 و 2

فن بیان

فن بیان

زبان تخصصی 2

زبان تخصصی 2

پایه پنجم دبستان

پایه پنجم دبستان

پایه چهارم دبستان

پایه چهارم دبستان

پایه اول دبستان

پایه اول دبستان

پایه ششم دبستان

پایه ششم دبستان

پایه دوم دبستان

پایه دوم دبستان