دوره های زنده جدید

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

کافه تلنت

کافه تلنت

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001: 2018

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001: 2018


دوره های زنده اتمام یافته

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001: 2018

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001: 2018

کافه تلنت

کافه تلنت

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

دیدار با آسمان شب در دماوند

دیدار با آسمان شب در دماوند

دماوند و پرندگانش

دماوند و پرندگانش

دوره دوساله خبرگی D پارت 2

دوره دوساله خبرگی D پارت 2

دوره دوساله خبرگی D پارت ۱

دوره دوساله خبرگی D پارت ۱

گیاهان جذاب دماوند

گیاهان جذاب دماوند

کارگاه تخصصی توسعه کسب و کار

کارگاه تخصصی توسعه کسب و کار

تست

تست

تست

تست

تنوع زیستی دماوند

تنوع زیستی دماوند

دوره دوساله خبرگی C پارت ۲

دوره دوساله خبرگی C پارت ۲

دوره دوساله خبرگی C پارت 1

دوره دوساله خبرگی C پارت 1