دوره های زنده جدید

دهم انسانی زنگ دوم

دهم انسانی زنگ دوم

دهم تجربی زنگ دوم

دهم تجربی زنگ دوم

دهم ریاضی (۱) زنگ دوم

دهم ریاضی (۱) زنگ دوم

دهم ریاضی(۲) زنگ دوم

دهم ریاضی(۲) زنگ دوم

یازدهم انسانی زنگ دوم

یازدهم انسانی زنگ دوم

یازدهم تجربی زنگ دوم

یازدهم تجربی زنگ دوم

دوازدهم انسانی زنگ دوم

دوازدهم انسانی زنگ دوم

دوازدهم تجربی زنگ‌ دوم

دوازدهم تجربی زنگ‌ دوم

یازدهم ریاضی زنگ دوم

یازدهم ریاضی زنگ دوم

دوازدهم ریاضی (2) زنگ دوم

دوازدهم ریاضی (2) زنگ دوم

دوازدهم ریاضی(1) زنگ دوم

دوازدهم ریاضی(1) زنگ دوم

دوازدهم ریاضی(1) زنگ سوم

دوازدهم ریاضی(1) زنگ سوم

دوازدهم ریاضی(2) زنگ سوم

دوازدهم ریاضی(2) زنگ سوم

یازدهم ریاضی زنگ سوم

یازدهم ریاضی زنگ سوم

دوازدهم تجربی زنگ سوم

دوازدهم تجربی زنگ سوم

دوازدهم انسانی زنگ سوم

دوازدهم انسانی زنگ سوم

یازدهم تجربی زنگ سوم

یازدهم تجربی زنگ سوم

یازدهم انسانی زنگ سوم

یازدهم انسانی زنگ سوم


دوره های زنده اتمام یافته

دوره آموزش زبان چینی

دوره آموزش زبان چینی

داروشناسی

داروشناسی

آشنایی با تاریخ ساسانیان

آشنایی با تاریخ ساسانیان

دوره تمرینات گروهی NLP

دوره تمرینات گروهی NLP

پایه چهارم دبستان

پایه چهارم دبستان

یازدهم انسانی زنگ چهارم

یازدهم انسانی زنگ چهارم

دوازدهم انسانی زنگ چهارم

دوازدهم انسانی زنگ چهارم

دوازدهم تجربی زنگ چهارم

دوازدهم تجربی زنگ چهارم

یازدهم ریاضی زنگ چهارم

یازدهم ریاضی زنگ چهارم

دوازدهم ریاضی (2) زنگ چهارم

دوازدهم ریاضی (2) زنگ چهارم

دهم انسانی زنگ چهارم

دهم انسانی زنگ چهارم

دهم تجربی زنگ چهارم

دهم تجربی زنگ چهارم

دهم ریاضی (۱) زنگ سوم

دهم ریاضی (۱) زنگ سوم

دهم تجربی زنگ سوم

دهم تجربی زنگ سوم

دهم ریاضی(۲) زنگ سوم

دهم ریاضی(۲) زنگ سوم

یازدهم انسانی زنگ سوم

یازدهم انسانی زنگ سوم

دوازدهم ریاضی(1) زنگ سوم

دوازدهم ریاضی(1) زنگ سوم