مرکز آموزش بازرگانی

لیست دوره ها

ایمنی برق

ایمنی برق

ایمنی برق

ایمنی برق

اصول حسابداری

اصول حسابداری

ایمنی کار در ارتفاع

ایمنی کار در ارتفاع

جلسه آموزشی

جلسه آموزشی

توسعه مهارت های فردی

توسعه مهارت های فردی

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

چگونگی پشتیبانی از رهبران تیم

چگونگی پشتیبانی از رهبران تیم

ایمنی ماشین آلات صنعتی

ایمنی ماشین آلات صنعتی

توسعه مهارت های فردی

توسعه مهارت های فردی

چگونگی پشتیبانی از رهبران تیم

چگونگی پشتیبانی از رهبران تیم

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

نحوه انتخاب موضوع برای جلسات ادواری

نحوه انتخاب موضوع برای جلسات ادواری

آشنایی با تکنیک های حل مسئله

آشنایی با تکنیک های حل مسئله

کار آموزی

کار آموزی

اصول مدیریت آفات گیاهی

اصول مدیریت آفات گیاهی

مدیریت فروش

مدیریت فروش

توسعه مهارت های فردی در کسب و کار

توسعه مهارت های فردی در کسب و کار

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

جلسه ی آزمایشی دوره ی MBA

جلسه ی آزمایشی دوره ی MBA

ایمنی در مواجهه با سموم شیمیایی

ایمنی در مواجهه با سموم شیمیایی

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ایمنی در مواجهه با سموم شیمیایی

ایمنی در مواجهه با سموم شیمیایی

مهارت های فروش حرفه ای

مهارت های فروش حرفه ای

اصول رهبری و لیدرشیپ

اصول رهبری و لیدرشیپ

HSE 2

HSE 2

بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

کسب و کار و تجارت در کشاورزی

کسب و کار و تجارت در کشاورزی

تحلیل تیپ های شخصیتی MBTI

تحلیل تیپ های شخصیتی MBTI

قوانین تامین اجتماعی

قوانین تامین اجتماعی

بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

کشت و پرورش قارچ گانودرما

کشت و پرورش قارچ گانودرما

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ

اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ

اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ

اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ

روم آزمایشی

روم آزمایشی

روم ازمایشی

روم ازمایشی

جلسه ی آموزشی

جلسه ی آموزشی

بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE

بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE

اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ

اینستاگرام دیجیتال مارکتینگ

مدیریت و برنامه ریزی تولید

مدیریت و برنامه ریزی تولید

داشبورد سازی در اکسل

داشبورد سازی در اکسل

مهندسی فروش با نگرشی نو

مهندسی فروش با نگرشی نو

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین

کارآفرینی زنان روستایی

کارآفرینی زنان روستایی

مدیریت خدمات

مدیریت خدمات

اصول گزارش نویسی  ومکاتبات اداری

اصول گزارش نویسی ومکاتبات اداری

وبینار تخصصی اینکوترمز 2020

وبینار تخصصی اینکوترمز 2020

برنامه ریزی و کنترل تولید

برنامه ریزی و کنترل تولید

اصول بازرسی و ایمنی در انبار

اصول بازرسی و ایمنی در انبار

قانون کار

قانون کار

روانشناسی فروش

روانشناسی فروش

انبارداری و مهندسی انبار

انبارداری و مهندسی انبار

آموزش گام به گام بورس

آموزش گام به گام بورس

تابلو خوانی و تکنیک های معامله

تابلو خوانی و تکنیک های معامله

 آموزش گام به گام بورس

آموزش گام به گام بورس

HSE

HSE

Hoopoe Academy Online Meeting

Hoopoe Academy Online Meeting

Social Media For Business

Social Media For Business

تیک آف روم 1

تیک آف روم 1

آموزش گام به گام بورس-هشت جلسه

آموزش گام به گام بورس-هشت جلسه

هوش هیجانی-Room 1

هوش هیجانی-Room 1