گروه چهرداد

لیست دوره ها

عهد و پیمان در ایران باستان

عهد و پیمان در ایران باستان

زنان در شاهنامه

زنان در شاهنامه

اسکندر: تاریخ و اسطوره

اسکندر: تاریخ و اسطوره

داستان روان گرشاسپ

داستان روان گرشاسپ

آشنایی با شخصیت ها و داستان های شاهنامه

آشنایی با شخصیت ها و داستان های شاهنامه

سرگذشت خط در ایران

سرگذشت خط در ایران

آشنایی با شخصیت ها و داستان های شاهنامه

آشنایی با شخصیت ها و داستان های شاهنامه

آشنایی با شخصیت ها و داستان های شاهنامه

آشنایی با شخصیت ها و داستان های شاهنامه

آشنایی با شخصیت ها و داستان های شاهنامه

آشنایی با شخصیت ها و داستان های شاهنامه

کارگاه تجلّی خرد در ایران باستان

کارگاه تجلّی خرد در ایران باستان

کارگاه هخامنشیان در آناتولی

کارگاه هخامنشیان در آناتولی

افسون و جادو در ایران باستان

افسون و جادو در ایران باستان

سکاها

سکاها

آتش در ایران باستان

آتش در ایران باستان

نقوش اقوام در هنر هخامنشی

نقوش اقوام در هنر هخامنشی

تقویم ها و جشن ها در ایران باستان

تقویم ها و جشن ها در ایران باستان

کارگاه سرگذشت شاهنامه

کارگاه سرگذشت شاهنامه

کارگاه مقدمه ای بر مزدکیان

کارگاه مقدمه ای بر مزدکیان

کارگاه  مهرپرستی  در ایران

کارگاه مهرپرستی در ایران

کارگاه آشنایی با میترائیسم

کارگاه آشنایی با میترائیسم

مقدمه ای بر ادبیات و متون پهلوی

مقدمه ای بر ادبیات و متون پهلوی

مقدمه ای بر ادبیات و متون اوستایی

مقدمه ای بر ادبیات و متون اوستایی

سرگذشت ایرانشهر

سرگذشت ایرانشهر

جغرافیای اساطیری ایران

جغرافیای اساطیری ایران

مقدمه ای بر دین مانی

مقدمه ای بر دین مانی

شکستن زندیکان

شکستن زندیکان

بررسی متون هخامنشی در عهد عتیق

بررسی متون هخامنشی در عهد عتیق

منابع غیرایرانی تاریخ هخامنشی

منابع غیرایرانی تاریخ هخامنشی

کارگاه هنر صخره‌ای ساسانی

کارگاه هنر صخره‌ای ساسانی