گروه متخصصین

لیست دوره ها

آموزش کاربردی پلتفرم کانکتیم

آموزش کاربردی پلتفرم کانکتیم

جلسه تست

جلسه تست

بررسی چالش های سالن های زیبایی

بررسی چالش های سالن های زیبایی

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

آناتومی و فیزیولوزی پوست و مو 1 و2

آناتومی و فیزیولوزی پوست و مو 1 و2

مدیریت منابع انسانی 1 و2

مدیریت منابع انسانی 1 و2

تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ 1 و 2

تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ 1 و 2

فن بیان

فن بیان

زبان تخصصی 2

زبان تخصصی 2

مدیریت بازاریابی 1 و 2

مدیریت بازاریابی 1 و 2

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 1

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

تفکر استراتژیک 1 و 2

تفکر استراتژیک 1 و 2

اصول و فنون مذاکره 1 و 2

اصول و فنون مذاکره 1 و 2

آناتومی و فیزیولوژی پوست مو 1

آناتومی و فیزیولوژی پوست مو 1

مبانی مدیریت

مبانی مدیریت

دوره ی مدیریت مبانی

دوره ی مدیریت مبانی