بنفشه زارعی

لیست دوره ها

آموزش کاربردی پلتفرم کانکتیم

آموزش کاربردی پلتفرم کانکتیم

جلسه تست

جلسه تست

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

آناتومی و فیزیولوزی پوست و مو 1 و2

آناتومی و فیزیولوزی پوست و مو 1 و2

مدیریت بازاریابی 1 و 2

مدیریت بازاریابی 1 و 2

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 1

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

تفکر استراتژیک 1 و 2

تفکر استراتژیک 1 و 2

اصول و فنون مذاکره 1 و 2

اصول و فنون مذاکره 1 و 2

آناتومی و فیزیولوژی پوست مو 1

آناتومی و فیزیولوژی پوست مو 1

مبانی مدیریت

مبانی مدیریت

دوره ی مدیریت مبانی

دوره ی مدیریت مبانی